30.10.09

Gilkistan VS. Illustration Friday #46: SkinnySkinny type…